Zamówienia / Regulamin

LABEL ART

LABEL ART P.KULKA, R.LIGENZOWSKI SPÓŁKA JAWNA OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. DEFINICJE.
   1. Label Art – Label Art P.Kulka, R.Ligenzowski Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Kocmyrzowska 23A, 31-765 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380759;
   2. Klient – jakikolwiek przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   3. Umowa – oznacza każdą umowę o świadczenie usług, umowę sprzedaży, umowę o dzieło, umowę dostawy, lub inną umowę o podobnym charakterze, zawieraną przez Label Art z Klientem dotyczącą oferowanych przez Label Art usług, towarów lub towarów wraz z towarzyszącymi im usługami;
   4. Zamówienie – przekazane przez Klienta lub osobę/osoby uprawnione do działania w imieniu Klienta oświadczenie skierowane do Label Art zawierające wolę zawarcia Umowy oraz ilość i rodzaj towarów i/lub usług zamawianych przez Klienta, składane w formie pisemnej lub mailowej na wyznaczonym formularzu zamówienia;
   5. Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Współpracy.
  2. Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy Label Art a Klientami i są stosowane do wszystkich transakcji pomiędzy Label Art a Klientami, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej.
  3. Warunki stanowią integralną część każdej Umowy zawartej przez Label Art z Klientem (zarówno zawartej w drodze potwierdzenia Zamówienia złożonego przez Klienta, jak i w drodze podpisania odrębnego dokumentu) i obowiązują w stosunku do wszystkich zdarzeń związanych z Umową, z zastrzeżeniem ust. 1.6 poniżej. Klient lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając Zamówienie oświadcza, iż zna i akceptuje Warunki.
  4. Jakiekolwiek ogólne warunki handlowe, stosowane przez Klienta, jak również szczegółowe warunki wynikające ze złożonego przez Klienta Zamówienia, które odbiegają od niniejszych Warunków, nie są akceptowane przez Label Art i nie mają zastosowania do współpracy między Label Art a Klientem, w tym w szczególności do ofert, Umów oraz dostaw z Label Art, chyba że Label Art wyraźnie oświadczy w formie pisemnej, że takie warunki handlowe Klienta mają zastosowanie do określonej transakcji. Wyrażenie zgody na zastosowanie takich warunków handlowych w odniesieniu do jednej transakcji nie oznacza, że mają one lub będą mieć zastosowanie do innych transakcji zawieranych pomiędzy Klientem a Label Art.
  5. Jeżeli oferta złożona przez Label Art lub Umowa zawarta pomiędzy Label Art i Klientem zawiera postanowienia różniące się częściowo od tych, które zostały zawarte w Warunkach, pozostałe postanowienia Warunków pozostają w mocy, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej.
  6. Label Art zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków w każdym czasie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.labelart.pl. Zmiana Warunków obowiązuje od momentu jej zamieszczenia na przywołanej powyżej stronie internetowej wobec Klientów w stosunku do wszystkich zdarzeń mających miejsce po dokonaniu zmiany.
  7. Aktualna wersja Warunków dostępna jest na stronie www.labelart.pl.
 2. OFERTY, ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA.
  1. Cenniki, katalogi, ulotki, reklamy itp. odnoszące się do towarów i usług oferowanych przez Label Art, w tym katalogi dostępne na stronie internetowej www.labelart.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej na wyznaczonym formularzu zamówienia z podaniem numeru NIP, adresu, numeru telefonu oraz imienia i nazwiska osoby zajmującej się Zamówieniem ze strony Klienta. Przesłanie formularza Zamówienia równoznaczne jest z upoważnieniem Label Art do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby zamawiającej. Jakiekolwiek zamówienia telefoniczne powinny być niezwłocznie potwierdzone przez Klienta pisemnie lub mailowo.
  3. Klient składający Zamówienie po raz pierwszy, zobowiązany jest przesłać wraz z Zamówieniem aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu pobraną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2007 Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) lub wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Zamówienie złożone przez Klienta staje się wiążące dla Label Art w chwili potwierdzenia Zamówienia przez Label Art. Label Art zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny. W szczególności Zamówienie może zostać odrzucone przez Label Art, jeśli jest niezgodne z niniejszymi Warunkami lub Jeżeli Klient zalega z płatnościami wobec Label Art.
  5. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Label Art wykonanych na rzecz Klienta usług, w szczególności poprzez przedstawianie ich w materiałach reklamowych, na stronach internetowych Label Art www.labelart.pl, www.tanihaft.pl, www.promoparasole.pl oraz jako próbek możliwości wykonawczych.
 3. CENY.
  1. Ceny ustalane są indywidualnie.
  2. Ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
  3. Klient jest zobowiązany do zapłacenia pełnej ceny powiększonej o podatek VAT bez potrącania jakichkolwiek podatków/opłat, w tym w szczególności „podatków u źródła”, opłat skarbowych czy też opłat bankowych. Koszty takich podatków/opłat ponosi Klient.
  4. Wszelkie rabaty, upusty i bonifikaty udzielane przez Label Art wymagają indywidualnych ustaleń.
 4. PŁATNOŚCI.
  1. Usługi wykonywane na towarach oferowanych przez Label Art wymagają wpłaty zaliczki w wysokości 35% ceny Zamówienia netto.
  2. Usługi wykonywane na materiałach dostarczonych przez Klienta nie wymagają uiszczenia zaliczki przez Klienta.
  3. Każda faktura wystawiona przez Label Art jest płatna w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia, o ile Label Art i Klient nie ustalą odmiennych warunków płatności.
  4. Płatność uważa się za dokonaną w momencie wpływu środków na rachunek bankowy Label Art.
  5. Wydanie towaru i/lub wykonanych usług może nastąpić wyłącznie po dokonaniu płatności przez Klienta, chyba że Label Art i Klient wyraźnie postanowią inaczej.
  6. W przypadku dostarczania towaru w kilku partiach Klient pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar. Label Art zastrzega sobie możliwość podzielenia Zamówienia na kilka mniejszych.
  7. W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji Zamówienia, jest on zobowiązany pokryć wszelkie koszty poniesione przez Label Art przy realizacji tego Zamówienia.
  8. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności, Label Art zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie oraz obciążenia Klienta kosztami upomnień i dochodzenia roszczeń przez Label Art.
  9. Każda zapłata podlega w pierwszej kolejności zaliczeniu na poczet odsetek oraz kosztów ubocznych, w tym w szczególności należności i wydatków związanych z dochodzeniem przez Label Art zaległych płatności, a dopiero następnie podlega zarachowaniu na poczet najwcześniej wymagalnego nieuregulowanego długu głównego, niezależnie od postanowień Klienta w tej kwestii.
  10. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności należnych Label Art za zamówione towary lub usługi.
 5. ASORTYMENT.
  1. Biorąc pod uwagę specyfikę procesu produkcji Label Art ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. W przypadku wykonywania przez Label Art usług na materiałach dostarczonych przez Klientów, sugeruje się dostarczenie materiału pod nadruk w ilości powiększonej o 5 % (proporcjonalnie według rozmiarów).
  2. Label Art nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.
  3. Label Art zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic pomiędzy kolorystyką towaru w katalogach, a rzeczywistym kolorem towaru, jak również niewielkich różnic w odcieniach w zakresie zamówionego towaru. Z tego tytułu Label Art nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Klientów.
  4. Projekt graficzny mający stanowić podstawę wykonania usługi przez Label Art na podstawie Zamówienia należy dostarczyć Label Art e-mailem lub na nośniku pamięci masowej wraz z dokładnym opisem umiejscowienia i wielkości wzoru oraz jego kolorystyki. Label Art nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację specyfikacji usługi w przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych elementów.
  5. Klient oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z przekazanego Label Art zgodnie z ust. 5.4 powyżej projektu graficznego, w szczególności oświadcza, iż przysługują mu w stosunku do niego prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej bądź odpowiednia licencja. Jeżeli w związku z realizacją Zamówienia przez Label Art na podstawie projektu graficznego przekazanego przez Klienta doszłoby do jakiegokolwiek naruszenia praw osób trzecich, w tym w szczególności naruszenia umów licencyjnych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej, Klient zaspokoi wszelkie roszczenia z tego tytułu bądź przejmie odpowiedzialność w zakresie tych roszczeń, wstąpi na miejsce Label Art jako pozwanego w jakimkolwiek postępowaniu sądowym związanym z takimi roszczeniami, zwolni Label Art od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie, a także pokryje lub zwróci Label Art wszelkie koszty, jakie poniósł on w związku z dochodzeniem przedmiotowych roszczeń przez jakąkolwiek osobę trzecią, w tym w szczególności koszty obrony prawnej.
  6. W przypadku wykonywania usług przez Label Art na towarze Klienta (powierzonym), Label Art nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie jakości towaru.
 6. PAKOWANIE I ODBIÓR TOWARU.
  1. Standardowo odzież z nadrukiem wykonanym w ramach Zamówienia składana jest partiami po 10 sztuk każda. Partie składane są według rozmiarów. W zależności od rodzaju, wielkości i ilości materiału partie pakowane są do siatek jednorazowych, worków lub kartonów. Odzież jest składana i pakowana indywidualnie w woreczki tylko na specjalne życzenie Klienta, co wiąże się z dodatkową opłatą. Każde opakowanie danej partii zawiera opis ilości i rozmiarów zawartej w nim odzieży.
  2. Klient odbiera zamówiony towar w siedzibie Label Art wskazanej w pkt. 1.1.1. niniejszych Warunków. Na życzenie Klienta towar może być dostarczony Klientowi pod wskazany adres przez Label Art lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy pokrywa Klient. Label Art nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z działaniem firm kurierskich.
 7. WADY TOWARU I PROCEDURA REKLAMACYJNA.
  1. Label Art udziela gwarancji na oferowane towary i świadczone usługi oraz ponosi odpowiedzialność za ich wady (braki ilościowe i jakościowe) wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach (Gwarancja).
  2. Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, odpowiedzialność Label Art za wady towarów lub usług wygasa po upływie 6 miesięcy od daty wydania towaru Klientowi czy też osobie odbierającej towar w jego imieniu.
  3. Wszelkie reklamacje tj. zgłoszenie wad towarów lub usług mogą być składane wyłącznie na zasadach i w terminach określonych w niniejszym Rozdziale 7 Warunków.
  4. Jeżeli spośród towarów lub usług dostarczonych, sprzedanych lub wykonanych przez Label Art tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów lub usług wolnych od wad, uprawnienia reklamacyjne przysługują Klientowi wyłącznie w zakresie towarów lub usług wadliwych.
  5. Label Art może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar będący przedmiotem Umowy został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Klienta.
  6. Jakiekolwiek reklamacje nie powodują odroczenia terminu płatności ani nie stanowią podstawy do wstrzymania się z jakąkolwiek płatnością należną Label Art, chyba że Label Art wyrazi zgodę na odroczenie terminu płatności.
  7. Po zbyciu na jakiejkolwiek podstawie towaru przez Klienta kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady towaru lub usługi przenosi się na Klienta. Za sprawdzenie towaru lub wykonanych na towarze usług przed przekazaniem go dalszym odbiorcom odpowiedzialność spoczywa na Kliencie. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom. Label Art nie przyjmuje zwrotów towaru w jakikolwiek sposób przerobionego.
  8. Klient jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru/wykonanych usług pod względem ilościowym i jakościowym, natychmiast po ich otrzymaniu lub odbiorze.
  9. O wszelkich brakach ilościowych Klient zobowiązany jest poinformować Label Art pisemnie, za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną w terminie 24 godzin od daty odbioru towarów i/lub usług. Brak prawidłowego zawiadomienia Label Art skutkuje utratą roszczeń z wyżej wymienionego tytułu. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych towaru Klient może domagać się dostawy brakującej ilości towaru w ustalonym przez strony terminie.
  10. W zakresie jakości towarów i usług oferowanych przez Label Art, Label Art ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady istotne, tj. istotne odstępstwa towarów i/lub usług od ich specyfikacji stanowiącej część Zamówienia lub za towary zakwalifikowane jako uszkodzone. O ewentualnych wadach jakościowych towarów lub usług dostarczonych przez Label Art na podstawie Umowy (w tym niezgodności ze specyfikacją) Klient zobowiązany jest poinformować Label Art na formularzu reklamacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszych Warunków niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od wykrycia wady. Zawiadomienie o wadach dostarczonego towaru/wykonanej Usługi należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym, faksem lub poprzez e-mail, a także dostarczyć reklamowany towar, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zwrotu towaru z Label Art. Klient ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie 7 dni roboczych od jej zgłoszenia i otrzymania reklamowanego towaru.
  11. Klient umożliwi Label Art lub osobom przez niego wskazanym dokonanie oględzin i badania towarów lub usług na nich wykonanych uznanych przez Klienta za wadliwe w każdym czasie od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku wątpliwości co do zasadności reklamacji Klienta odnośnie jakości towaru lub usługi i ich zgodności ze specyfikacją, towar lub wykonana usługa zostaną zbadane przez niezależną od stron osobę lub instytucję. Jeżeli osoba taka potwierdzi istotną wadę w rozumieniu niniejszych Warunków, koszty badania pokryje Label Art. W przeciwnym razie koszty te zostaną pokryte przez Klienta.
  12. Label Art jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wad towarów lub usług, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy, złożenia Zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
  13. W przypadku uznania reklamacji z uwzględnieniem zapisów niniejszego Rozdziału, Label Art zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć według uznania Label Art. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi bez zbędnej zwłoki, o ile towar wolny od wad, w tym towar, na którym Label Art ma wykonać zamówione przez Klienta usługi, dostępny jest w magazynach Label Art. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana najpóźniej w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia towaru wolnego od wad w wyżej wskazanym terminie, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
  14. adto w przypadku uznania reklamacji w zakresie wady jakościowej Label Art i Klient mogą uzgodnić – zamiast wymiany towaru lub usunięcia wady – odpowiednią obniżkę ceny płatnej przez Klienta lub rozwiązanie Umowy ze wzajemnym zwrotem spełnionych świadczeń.
  15. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta wady jakościowej lub ilościowej towarów i/lub usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału, uważa się, że towary i/lub usługi zostały dostarczone/wykonane zgodnie z Umową, a wszelkie uprawnienia i roszczenia Klienta w tym zakresie wygasają.
  16. Odpowiedzialność Label Art z tytułu rękojmi na zasadach opisanych w art. 558 i następnych Kodeksu cywilnego jest wyłączona. W związku z wadami towarów lub usług Klientowi przysługują wyłącznie uprawnienia roszczenia wynikające z Gwarancji udzielonej przez Label Art zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków.
 8. SIŁA WYŻSZA.
  1. Label Art nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wydatki wynikające lub związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem jakiegokolwiek zobowiązania Label Art w stosunku do Klienta, spowodowanym przez siłę wyższą, w tym w szczególności okoliczności takie jak zdarzenia losowe, zmiana przepisów prawa, orzeczenia i zarządzenia sądów, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, eksplozje, wojny, akty terrorystyczne, zamieszki, sabotaż, wypadek, epidemię, strajk, lokaut, zamieszki pracownicze, trudności w uzyskaniu niezbędnych surowców lub pracowników, brak lub utrudnienie w transporcie, awaria zakładu lub istotnych urządzeń, awaria lub niedobór mediów (Siła Wyższa).
  2. Jeśli powyższe okoliczności trwają lub przewiduje się, że będą trwały ponad 30 (trzydzieści) dni, Label Art jest uprawniony do odstąpienia od dotkniętej tymi okolicznościami Umowy lub jej części bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie/odstąpienie od Umowy.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
  1. Niezależnie od innych ograniczeń wynikających z niniejszych Warunków, łączna odpowiedzialność Label Art wobec Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub z jakiegokolwiek innego tytułu ograniczona jest do wysokości ceny netto Zamówienia, z którym związana jest odpowiedzialność Label Art.
  2. Label Art w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans), szkody (koszty/wydatki) wynikowe, pośrednie czy tez specjalne, jak również utratę renomy, rynku czy też klientów przez Klienta.
  3. Label Art nie ponosi odpowiedzialności za towary użyte w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, jak również za szkody powstałe w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta lub Label Art.
 10. POSTANOWIENIA DODATKOWE.
  1. Własność wydanych na podstawie Zamówienia Klientowi towarów przechodzi na Klienta w chwili uiszczenia należnej ceny (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).
  2. Klient nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Label Art.
  3. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potrąceń swoich wierzytelności przysługujących mu wobec Label Art.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu.
  2. Niniejsze Warunki nie ograniczają w żaden sposób uprawnień konsumentów przysługujących im wobec Label Art na podstawie obowiązujących przepisów prawa (wyłączenie zastosowania do konsumentów).
  3. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w Warunkach nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień Warunków.
  4. Potraktowanie danego Klienta przez Label Art w sposób bardziej korzystny niż przewidziany niniejszymi Warunkami nie stanowi dorozumianej zmiany Warunków w stosunku do tego Klienta, jak również nie zobowiązuje Label Art do przyznania danemu Klientowi szerszych uprawnień w przyszłości, ani nie powinno być uznawane za zrzeczenie się przez Label Art jakichkolwiek praw czy też ograniczeń odpowiedzialności wynikających z niniejszych Warunków. Nieskorzystanie przez Label Art z przysługujących mu uprawnień na podstawie Umowy/niniejszych Warunków nie wpływa na prawo do skorzystania przez Label Art z tych uprawnień w przyszłości.
  5. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań.
  6. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Label Art a Klientem, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Label Art.
  7. Nagłówki w niniejszych Warunkach mają wyłącznie charakter informacyjny i pozostają bez wpływu na interpretację Warunków.
  8. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy wchodzą w życie z dniem 02.11.2013.

KONTAKT

Chcesz BYĆ NA BIEŻĄCO?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

FreshMail.pl

KOD QR

ZNAJDŹ NAS W PROSTY SPOSÓB

QR
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.